Huurovereenkomst Ro'Bike


HUUROVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLIVE B.V., statutair gevestigd te (1016 XP) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Nieuwe Passeerdersstraat 12 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77832671, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd namens Cycle Concepts Holding B.V. door een tekenbevoegde vertegenwoordiger, hierna aangeduid als: “Verhuurder”;

en

 1. Heer/Mevrouw

  geboren  op

  te
  ,
  wonende te
  ,
  aan de
  ,
  hierna aangeduid als: de "huurder",

Verhuurder en Huurder worden hierna individueel tevens aangeduid als: de “Partij” en gezamenlijk als: de “Partijen”. 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 1. Verhuurder een Platform waarop Rocycle Lessen worden geopenbaard exploiteert en in dat kader de voor het deelnemen aan de Rocycle Lessen benodigde indoor fiets (Indoor Bike) aan derden verhuurt; 
 1. Huurder in verband met het deelnemen aan de Rocycle Lessen een indoor fiets van Verhuurder wenst te huren en Verhuurder deze indoor fiets aan Huurder wenst te verhuren; en
 1. Partijen in het kader van verhuur en huur van de indoor fiets hun wederzijdse rechten en verplichtingen hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Definities:

De in dit artikel gedefinieerde begrippen zullen in deze overeenkomst uitsluitend de navolgende betekenissen hebben:

Gehuurde: betekent de Stages SC2 Indoor Bike voorzien van het Merk, 2 dumbell houders, 2 dumbells van ieder 1,5 kilogram, houder voor een tablet en een Lenovo Tab M10 2GB 32GB Wifi Zwart.  

Merk: betekent het Benelux woordmerk “Rocycle”. 

Overeenkomst: betekent deze overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder.

Platform: betekent het online platform van Rolive.

Rocycle Les: betekent iedere (individuele of groeps-)les, gegeven in een Studio of overige locatie van aan Cycle Concepts Holding B.V. en/of Rolive gelieerde vennootschappen, waaronder maar niet beperkt tot de lessen die eventueel uitsluitend gegeven zijn middels gebruik op het Platform.

Artikel 2- Huurobject en bestemming

2.1 Verhuurder verklaart te hebben verhuurd aan Huurder, die verklaart te hebben gehuurd van Verhuurder het Gehuurde.

2.2 Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in goed onderhouden staat wordt opgeleverd.

2.3 Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan verhuurder te melden.

Artikel 3 - Huurtijd, verlenging en opzegging

3.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van 3 (zegge: drie) jaar. De looptijd van deze Overeenkomst wordt vervolgens telkens stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd, tenzij deze Overeenkomst tegen het einde van een contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (zegge: twee) maanden schriftelijk is opgezegd. 

3.2 Een opzegging als hiervoor bedoeld, die is gedaan op een kortere termijn dan hiervoor is voorgeschreven of in enige ten tijde van deze opzegging geldende wettelijke bepaling mocht zijn voorgeschreven, geldt als ware zij gedaan met inachtneming van ten minste de voorgeschreven termijn tegen de eerst mogelijke dag van beëindiging ten tijde van die opzegging.

Artikel 4 - Huurprijs

4.1 De huurprijs bedraagt voor het Gehuurde bedraagt €49,99,-- (zegge: negenenveertig euro en negenennegentig cent) per maand, inclusief BTW. Betaling is verschuldigd op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Huurder moet de in 4.1 genoemde huurprijs, met inachtneming van eventuele wijzigingen daarin krachtens het in deze Overeenkomst of bij nadere overeenkomst bepaalde, steeds ineens en bij vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag van elke maand, en zonder enige korting, verrekening of opschorting, aan Verhuurder voldoen op de door Verhuurder opgegeven bankrekening.

4.3 Huurder betaalt bij aanvang van de Overeenkomst een borg van €250,-- (zegge: tweehonderdenvijftig euro), welke borg door Verhuurder zal worden gehouden als dekking van eventuele door Huurder aan het Gehuurde toegebrachte schade. Indien Partijen vaststellen dat er na teruggave van het Gehuurde geen sprake is van schade of de herstelkosten minder bedragen dan de borg dan zal de borg of het restant daarvan binnen 7 dagen na einde van Overeenkomst op de bankrekening van Huurder worden teruggestort. 

4.4 Indien Huurder in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de huurprijs, dan is Huurder van rechtswege in verzuim en is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag. Daarnaast is Huurder zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, aan Verhuurder een boete van € 250,-- (zegge: tweehonderdenvijftig euro) per geval van tekortschieten, onverminderd het recht van Verhuurder om nakoming van de betrokken verplichting, alsnog, te verlangen en om vervangende schadevergoeding te verlangen.

4.5 In het geval Verhuurder als gevolg van het niet voldoen van de huurprijs genoodzaakt is om incassomaatregelen te nemen dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Huurder. Geïncasseerde gelden c.q. betaalde gelden strekken eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde wettelijke rente en vervolgens ter vermindering van het verschuldigde bedrag.

4.6 De in 4.2 opgenomen verplichting van Huurder staat echter niet in de weg aan het recht van Huurder om eventuele gebreken, voor zover daarvan althans sprake is met inachtneming van het bepaalde in 7.1, indien op Verhuurder een verplichting tot het verhelpen daarvan mocht rusten en Verhuurder met de nakoming daarvan in verzuim mocht zijn geraakt, zelf te (laten) verhelpen en om de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op Verhuurder te verhalen, desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.

4.7 Huurder heeft 2 jaar na aanvang van de Overeenkomst het recht om het Gehuurde van Verhuurder te kopen voor een bedrag van € 1.500,-- (zegge: een duizend vijfhonderd euro) inclusief BTW. Na 3 jaar heeft Huurder het recht om het Gehuurde van Verhuurder te kopen voor een bedrag van € 1.000,-- (zegge: een duizend euro) inclusief BTW. 

4.8 Indien Huurder van zijn kooprecht als bedoeld in artikel 4.7 gebruik wenst te maken, dan zal Huurder dat schriftelijk aan Huurder kenbaar maken en binnen zeven (7) dagen de koopsom voor het Gehuurde aan Verhuurder betalen. Het eigendom van het Gehuurde gaat van Verhuurder over op Huurder op het moment van ontvangst van de betaling van de koopsom door Verhuurder. 

Artikel 5 - Gebruiksvoorschriften

5.1 Uitsluitend Huurder is gerechtigd om het Gehuurde de gebruiken, Huurder is verplicht het Gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het volgen van Rocycle lessen middels het Platform of voor fiets trainingen die vergelijkbare of mindere intensiteit zijn dan Rocycle lessen in een deugdelijke ruimte welke door Huurder kan worden afgesloten.

5.2 Het is aan Huurder verboden het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen c.q. te wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

5.3 Tot veranderingen van of toevoegingen aan het Gehuurde worden voor de toepassing van het in 5.2 in elk geval mede gerekend: 

- het veranderen van de kleur van het Gehuurde;
- het op enige andere wijze veranderen van het uiterlijke beeld dat het Gehuurde oplevert.
- het wijzigen c.q. aanpassen van de diverse losse onderdelen van het Gehuurde.
- het verwijderen of veranderen van het Merk. 

5.4 Verhuurder verleent slechts de in 5.2 bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming, indien de door Huurder gewenste veranderingen en toevoegingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde door Huurder en zich bovendien geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van Verhuurder tegen het aanbrengen daarvan verzetten. Van een dergelijk zwaarwichtig bezwaar wordt onder meer geacht sprake te zijn, indien de door Huurder gewenste veranderingen en toevoegingen bij het einde van de Overeenkomst niet ongedaan gemaakt of verwijderd kunnen worden zonder schade aan het Gehuurde en zonder noemenswaardige kosten.

5.5 Verhuurder heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming zoals opgenomen in artikel 5.4 voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven. Verhuurder heeft ook het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorschriften of aanwijzingen te verbinden met betrekking tot de wijze en de kwaliteit van uitvoering van de door Huurder gewenste veranderingen en toevoegingen, zoals met betrekking tot kleur, afmetingen en materiaalkeuze.

5.6 Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Verhuurder tot het aanbrengen van die veranderingen en toevoegingen respectievelijk in het kader van de overneming door Huurder van die veranderingen en toevoegingen anders door partijen mocht zijn overeengekomen.

5.7 Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Verhuurder of derden worden onder deze Overeenkomst niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Verhuurder. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Verhuurder of derden is uitsluitend Huurder aansprakelijk. Huurder zal Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden jegens Verhuurder in verband daarmee vrijwaren voor alle schade en kosten. Op Verhuurder rust ook geen enkele verplichting tot onderhoud of herstel of instandhouding van door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

5.8 Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Verhuurder of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij hierover door partijen anders mocht zijn overeengekomen.

5.9 Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift. 

5.10 Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Verhuurder, de buren en de verdere omgeving.

5.11 Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet Huurder Verhuurder daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is Huurder daarvoor jegens Verhuurder en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.

5.12 Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, verboden: 
a. het Gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het Gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;
b. het Gehuurde of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken;
c. het Gehuurde of enig deel daarvan te vervoeren of te doen vervoeren buiten de woning van Huurder, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Artikel 6 – Onderhoud

6.1 Huurder is verplicht om conform de aanwijzingen van de fabrikant het Gehuurde deugdelijk volledig te onderhouden. Met betrekking tot (de kosten van) onderhoud, herstel en vernieuwing c.q. vervanging geldt, met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:206 lid 1 en lid 2 BW voor zover dit door artikel 7:209 BW wordt toegelaten, alsmede voor zover nodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:217 BW, zijn Partijen het volgende overeengekomen:
a. Voor rekening van Huurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan het Gehuurde, en het schoonhouden van het Gehuurde en het vervangen van verloren of versleten onderdelen van roerende zaken die tot het Gehuurde behoren door nieuwe onderdelen.
b. Voor rekening van Verhuurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van vernieuwingen c.q. vervangingen van roerende zaken die tot het Gehuurde behoren en door een oorzaak die niet voor risico van Huurder komt teniet zijn gegaan of verloren zijn geraakt.
6.2 Ingeval Huurder enig gebrek en/of constateert dat het Gehuurde niet geheel conform de omschrijving functioneert, dan dient Huurder Verhuurder hiervan binnen drie (3) dagen op de hoogte te stellen en contact op te nemen met de leverancier van het Gehuurde, zijnde:

Stages Indoor Cycling Europe BVBA 
ONDERSTRAAT 23 E 
9000 GENT 
BELGIE
NL: +31 6 42 23 25 39
info@m-fitness.nl

 Artikel 7 - Staat van het Gehuurde

7.1 Huurder verklaart het Gehuurde te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken, behalve indien en voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn op een door partijen getekende beschrijving van de staat van aanvaarding van het Gehuurde door Huurder, eventueel aangevuld met fotomateriaal en/of videomateriaal.

7.2 Partijen zullen bij het einde van de Overeenkomst, op de dag van teruggave van het Gehuurde aan Verhuurder, een gezamenlijke inspectie van de staat van het Gehuurde uitvoeren. Van de bevindingen daarbij, en in het bijzonder ook van de eventueel daarbij aangetroffen gebreken in de staat van het Gehuurde die voor rekening van Huurder komen, moet dan door of vanwege Partijen gezamenlijk een rapport van inspectie worden opgemaakt, dat door Partijen moet worden getekend. 

7.3 Partijen komen overeen dat vastgestelde gebreken in de staat van het Gehuurde die voor rekening van Huurder komen in eerste instantie van de borg zullen worden afgetrokken. Indien de borg niet volstaat zal Verhuurder de nog resterende kosten aan Huurder factureren welke factuur Huurder binnen veertien (14) dagen na ontvangst zal voldoen.

7.4 Huurder verbindt zich, behoudens een eventuele anders luidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, om het Gehuurde in de bedoelde staat te zullen houden en bij het einde van deze Overeenkomst schoongemaakt weer aan Verhuurder af te leveren in de oorspronkelijke staat, goed onderhouden, met uitzondering van hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd, voor zover met betrekking daartoe krachtens deze Overeenkomst geen verplichting tot onderhoud en/of herstel op de Huurder mocht rusten, op een daartoe tijdig door of vanwege Verhuurder aan Huurder opgegeven locatie binnen Nederland.

Artikel 8 – Gebreken en aansprakelijkheid 

8.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor: 
a. de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of van eigen grove schuld van Verhuurder;
b. de gevolgen van gebreken die Verhuurder bij het aangaan van deze Overeenkomst niet kende of had behoren te kennen;
c. de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van Verhuurder zelf;
d. de eventueel aan Huurder opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder, als in 9.1 bedoeld, tenzij die latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder mocht berusten op eigen opzet of eigen grove schuld van Verhuurder zelf (zie het hierover bepaalde in 9.1);
e. de schade die ontstaat aan persoon of goed van Huurder die het Gehuurde onder zich heeft dan wel bij derden die bij het Gehuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Verhuurder zelf;
f. de schade als gevolg van enig gebrek van het Gehuurde of als gevolg van ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde door Huurder;

8.2 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken met betrekking tot het Gehuurde, tenzij het gaat om gebreken als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Verhuurder.

8.3 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem/haar met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. Deze uitzondering laat onverlet de op Huurder krachtens deze Overeenkomst rustende verplichtingen tot onderhoud en herstel.

8.4 Gedurende de looptijd komt alle risico van het Gehuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van Huurder.

8.5 Huurder is verplicht om ter zake van het Gehuurde een passende verzekering af te sluiten tegen in elk geval de risico's van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren. 

Artikel 9 – Beëindiging 

9.1 Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. 

9.2 Verhuurder is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
a. Huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Huurder surseance van betaling aanvraagt;
c. Huurder onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
d. Huurder jegens Verhuurder niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

9.3 Verhuurder is in de in artikel 9.2 genoemde gevallen gerechtigd om de door Huurder aan Verhuurder verschuldigde huurprijs terstond in zijn geheel op te eisen alsmede schadevergoeding te vorderen.

9.4 Huurder is verplicht om Verhuurder onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 9.2 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 9.2 sub d voordoet, is de Huurder van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Verhuurder direct opeisbaar.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

10.1 Indien het Gehuurde op de in 2.1 bepaalde dag van ingang van deze Overeenkomst niet aan Huurder ter beschikking kan worden gesteld, omdat het Gehuurde daarvoor niet tijdig gereed is gekomen, is Huurder tot de latere dag van terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan hem geen huurprijs aan Verhuurder verschuldigd en gelden alle overige rechten en verplichtingen van Partijen uit deze Overeenkomst vanaf de dag van terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder. De bij deze Overeenkomst in 3.1 overeengekomen looptijd vangt alsdan aan op de dag van terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder wordt en blijft voor wat betreft de looptijd van deze overeenkomst ongewijzigd.

10.2 Huurder komt geen recht op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst wegens de latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan hem toe, tenzij die latere terbeschikkingstelling mocht berusten op eigen opzet of eigen grove schuld van Verhuurder zelf en die latere terbeschikkingstelling bovendien van zodanige aard of omvang is dat in redelijkheid van Huurder geen gestanddoening van de Overeenkomst kan worden gevergd.

10.3 Huurder geeft hierbij aan Verhuurder toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving te verwerken.

Artikel 11 – Geen overdracht

Huurder is niet gerechtigd om zijn/haar rechten, verplichtingen en/of belangen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden anders dan toegestaan conform de inhoud van deze Overeenkomst en behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder. 

Artikel 12 – Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is wordt deze bepaling geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De nietigheid, vernietigbaarheid of strijdigheid met de wet zal niet van invloed zijn op de andere bepalingen van deze Overeenkomst, maar zal worden vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. 

Artikel 13 – Gehele Overeenkomst

Deze Overeenkomst behelst alle afspraken tussen Verhuurder en Huurder en er zijn als zodanig geen beloften, bepalingen, condities, verplichtingen, of garanties, schriftelijk of verbaal, expliciet of impliciet, anders dan in deze Overeenkomst vastgelegd. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, of de niet nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op .

 

Leave this empty:

Signature arrow

Signed by Rogier van Duyn
Signed On: 2020-04-29


Signature Certificate
Document name: Huurovereenkomst Ro'Bike
lock iconUnique Document ID: 94eb61d93e48f6f2aad12ca0659ff968787e46b2
Timestamp Audit
2020-04-21 13:15 CESTHuurovereenkomst Ro'Bike Uploaded by Rogier van Duyn - rogier@rocyclestudios.com IP 2a02:a210:ac0:380:8060:3c3f:b555:fb4e